4-20IQSM95传感头变送器


变送器可以使用固体传感头,测试气体种类见前页IQ350固体探头测试气体表格,所有变送器既可以单独使用,也可与IST的所有控制系统连用.

4-20IQ变送器

14-24VDC工作电压

4-20mA线性输出

防爆外壳

本体具有气体浓度数字显示

自动校准

电磁棍

4-20 IQ 性能指标

电源:           14-24V  DC

消耗电流:    170mA(无电极)

                      300-500mA(有电极)

输出电流       4-20mA输出或100-500μA

温度:           工作温度-20℃到+60℃

                      存放温度-40℃到+85℃

湿度:      99%RH

控制器:        电磁棒开关

错误提示:    显示器闪烁,输出电流为0

外壳:           防爆,Class 1,Groups B,C,D

尺寸:           115.32×198.74×128.27mm

重量:           1.765Kg

SM95标准变送器

14-24VDC工作电压

4-20 mA输出

防爆外壳

SM95—线性输出

SM95性能指标

电源:        14-24V  DC

消耗电流: Z大100mA (无电极)

                   230-430mA(有电极)

输出电流: 4-20mA 或100-500μA

温度:        工作温度-20℃到+60℃ 

                   存放温度-40℃到+85℃  

湿度:        99%RH

控制:        量程间距,零点和加热罐

错误提示: 输出电流为0

外壳:        防爆,Class 1,Groups B,C,D

尺寸:        72.39×225.37×96.52mm

重量:        1.32Kg